Strona głównaUncategorizedCollegium Balticum - Szczecińska Szkoła Wyższa

Collegium Balticum – Szczecińska Szkoła Wyższa

Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum można kończyć jednocześnie ze zdobywaniem tytułu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania okresu studiów. Organizacja tego procesu jest prosta i dopasowana do potencjału studentóworaz modyfikowana zgodnie z ich potrzebami. Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i innym udogodnieniom studenci Collegium mogąłączyć życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na polu edukacji oferta korzystna cenowo.

Szczegółowy wykaz wyróżnień i informacje z codzienności uczelni można znaleźć w jej witrynie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy całościową ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Typ studiów licencjackich i inżynierskich jest systemowo wykorzystywany w europejskich systemach edukacyjnych. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy dyplomowej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na tych studiach wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów wybierają osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych albo pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do tematyki sugerowanej przez tytuł, a dzięki podpisanym przez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia wybierają spośród trzech specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności i adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwala zawodowo pomagać innych osobom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych i wrażliwych na potrzeby otoczenia.

Studenci mogą się realizować w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

Dietetyka

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja dobrego przygotowania do zadań zawodowych powiązanych z żywnością i żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

Aktualnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka sportowa.

Pedagogika specjalna

Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej został przygotowany z myślą o osobach pomocnych, a także empatycznych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Pedagogika resocjalizacyjna.

Informatyka (studia inżynierskie)

Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają znakomite możliwości realizowania swojej pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód, do którego przygotowują ich studia informatyczne. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają profesjonaliści w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące nieszablonowo oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

 • Technologie internetowe,
 • Programista systemów wbudowanych,
 • Tester oprogramowania,
 • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten jest oparty o zalecenia Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Po każdej wybranej specjalności absolwenci kierunku posiadają wysokie kwalifikacje i duże perspektywy kariery. Na osoby rzetelne, odporne na stres, odważne izdyscyplinowane czekają niżej wymienione specjalności:

 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • Ochrona bezpieczeństwa danych,
 • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji i diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, empatia i interdyscyplinarność to tylko niektóre przymioty absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

Studia te windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne oraz umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podniesienia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i kształcenia specjalistycznego w ramach oferowanych przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to poniższe specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

STUDIA PODYPLOMOWE

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w SSW Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest przystosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się wymagań rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w następujących dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej są tożsame, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

Informatyka

Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego innych urzędów administracji państwowej oraz w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych i osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

Informatyka dla nauczycieli

Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do uczenia takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami są osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

Inżynieria wymagań

Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na najlepszych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Zakończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną oraz uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program obejmuje obszary dotyczące analizy firmy (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania celów biznesowych. Formuje również umiejętności określania wymagań potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizowania tych wymagań oraz opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

Menedżer systemów zarządzania jakością

Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w różnorodnych biznesach. Po ukończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu oraz po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Celem studiów tego kierunku jest zyskanie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w tym zakresie. Układ zajęć obejmuje zagadnienia audytowania i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

Testowanie oprogramowania

Program kształcenia na tym kierunku opiera się na Software Engineering Body of Knowledge, który jest programem certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych doświadczeniach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia nabycie szerokiej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można potem wykorzystać podczas wdrażania norm jakościowych (np. ISO 9001), czy ulepszaniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też wzięcie udziału wegzaminie certyfikacyjnym międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT oraz osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

Zarządzanie projektami

Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę z zakresu kluczowych dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum współpracuje z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do dedykowanych egzaminów zaraz po ukończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

Ochrona osób i mienia

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy posiadających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których zadaniem jest przygotowanie do pracy w: – przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach sprzedaży środków ochrony, – agencjach detektywistycznych.

Psychologia śledcza

Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym, albo jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania, a wykorzystujących wiedzę psychologiczną. Studia na tym kierunku czekają na osoby, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii oraz medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości w roli biegłych i ekspertów, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystywania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności m in. z. takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców czynów przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka i kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku ze względu na osoby, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych i innych organizacjach.
Zakres tematów studiów tego kierunku obejmuje m.in.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
 • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- kwestie współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
 • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Podjęcie studiów na tym kierunku studiów pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także problematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnień związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi znalezienie pracy w służbach rządowych lub samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol. Tematyka zajęć obejmuje między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu oraz sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, a także system bezpieczeństwa europejskiego.

Zarządzanie kryzysowe

Wzrost znaczenia dziedziny zarządzania kryzysowego wynika z pojawienia się nowych zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, do których należy zaliczyć zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych m.in. przy klęskach żywiołowych. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą studentów w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z procesami odtwarzania i infrastruktury krytycznej.

Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

Integracja sensoryczna (nowość)

Po zakończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie integracji sensorycznej słuchacze zyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek funkcjonuje przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach pedagogicznych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

Kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich charakterystycznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją należytych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w środowisku edukacji.

Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

SSW Collegium Balticum zorganizowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie edukacji. Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych wsparciem w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych oraz specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek daje słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości podjęcia pracy urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach szkoleniowych i innych ośrodkach.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia te przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, regułami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

 • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
 • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
 • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • ratownictwo oraz pierwsza pomoc

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kurs ten jest sposobnością na dokształcenie nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstawowych zasad logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szkolą w zakresie zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (w tym dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych mających oparcie w zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

Są to studia dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie mają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniami. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach oraz firmach organizujących czas wolny. Podczas studiów są przygotowywani do wykonywania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Program studiów tego kierunku umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze rozpoznawania Zespołu Aspergera i pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają wiedzę na temat zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, technik wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym, a także innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

Studia te zostały przygotowane z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które zamierzają podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

 • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
 • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
 • zagadnienia wydawnicze i księgarskie,- marketing w bibliotece

Informatyka dla nauczycieli

Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli pozwalaja zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotów takich jak informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

Logopedia

Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji dających szansę podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych i innych, gdzie prowadzona jest działalność logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

Mediacje i negocjacje

Kierunek dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, zwłaszcza wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i wszystkich innych zainteresowanych wiedzą z zakresu mediacji i negocjacji. Celem kierunku jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje między innymi: – zagadnienia z zakresu prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych i edukacyjnych.

Nauczyciel etyki

Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do wykładania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają główne pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesności, zagadnienia etyki indywidualnej i społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest także poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów dyskutowania i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego nauczania zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Studia te oferują też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Kluczowym elementem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

Oligofrenopedagogika

Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i poszerzenie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, a także w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Pozyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kierunek ten stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

  • organizację i zarządzanie w oświacie

,

  • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

,

  • komunikację społeczną

,

  • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

,

  • administrację i ekonomię

,

 • marketing i zarządzanie w oświacie.

Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

Ukończenie studiów tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje również kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów mają możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnym z przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

Tematy zajęć to między innymi:

 • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
 • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
 • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
 • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci pozyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami w obszarze rozwoju, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Studia cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwolą na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej czy wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu albo ośrodka szkolno-wychowawczego.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim:

 • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
 • pedagogikę opiekuńczą oraz metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
 • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

Pedagogika resocjalizacyjna

Z pomocą tego kierunku można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania pracy uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. W czasie studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, formułowania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do zastosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli i absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii wizualności oraz zasad kompozycji i perspektywy. Dodatkowym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych.

Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Studia te zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Podnoszą kwalifikacje potrzebne dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, zgodnie z głównymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana placówka oświatowa. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

To następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Kurs wyposaża przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych osób.

Socjoterapia

Idąc na na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi międzyludzkich, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie swojego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z poniżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako praktyka terapeutyczna,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy zaistniałych podczas pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin terapii uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

Studenci tego kierunku mają szansę poznać przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozę zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają też praktykę pedagogiczną. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, które dotyczą udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia lekcji edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

Surdopedagogika

Kierunek umożliwiający uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Upoważniają tym samym dopodejmowania pracy nauczyciela w przedszkolach specjalnych oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych instytucjach o charakterze specjalnym. Dają też możliwość pracy w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciela wspomagającego.

Tyflopedagogika

Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową. Absolwenci uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach posiadających wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci przez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych zabiegów medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Studenci nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej oraz diagnozowania oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny segment programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym edukuje w zakresie ograniczeń wczesnej diagnozy, jak i terapii pedagogicznej.

Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Regulacje prawne w polskim systemie kształcenia zakładają obowiązkowe nauczanie języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauki języków obcych w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych posiada nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego posiadający świadectwo znajomości języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2) oraz który zakończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania konkretnego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji nauczyciele mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku, w której znajdują się m.in.:

 • podstawy glottodydaktyki,
 • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
 • elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
 • kształcenie przedmiotowo-językowe,
 • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
 • liczne warsztaty metodyczne,

Wiedza o kulturze dla nauczycieli

Dzięki temu kierunkowi studenci uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do przeprowadzania programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, jak również prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną. Będą też gotowi do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

Wiedza o społeczeństwie

Kierunek ten jest przeznaczony dla tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, głównie nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków oraz wszystkich zainteresowanych uzupełenieniem wiedzy politologicznej, włączając w to pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie tematycznym studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

 • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
 • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
 • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
 • teoria polityki oraz marketing polityczny,
 • ochrona własności intelektualnej.

Wychowanie do życia w rodzinie

Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i budowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych dyscyplin wiedzy związanych z tematami opisującymi współczesną rodzinę. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • prawo małżeńskie i rodzinne,
 • metodykę uczenia przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
 • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
 • socjologię małżeństwa i rodziny,
 • psychologię małżeństwa oraz rodziny,
 • treningi komunikowania.

Jako uczelnia, która oferuje najwięcej, jeśli chodzi o zapewnienie możliwie najwyższych kompetencji zawodowych i przygotowanie wykonywania wybranej ścieżki zawodowej jest świadomie wybierana zarówno przez młodzież stawiającą pierwsze kroki na drodze kariery, jak i dorosłych rozwijających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień.

Pośród nich znalazły się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie innowacyjnychi kreatywnych działań na przedmiocie tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” promującego uczelnie, które w sposób odpowiedzialny podchodzą do swoich studentów i absolwentów tworząc możliwości zawodowe i dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, czyli poświadczenie, że SSW Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz placówką solidną i solidną w biznesie, co dlawszystkich obecnych i przyszłych studentów jest gwarancją jej ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne