Strona głównaFinanseCzym są akcje na okaziciela?

Czym są akcje na okaziciela?

Jakie uprawnienia posiadają akcjonariusze, czyli posiadacze akcji na okaziciela? Jak wygląda ich zakup i sprzedaż? Spróbujemy w jasny i klarowny sposób przybliżyć specyfikę i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym rodzajem papierów wartościowych.

Co to są akcje?

Na początku warto wyjaśnić w ogóle czym są akcje. Zwykle, używając tego pojęcia, myślimy o papierze wartościowym, który potwierdza prawo uczestnictwa jego właściciela w spółce akcyjnej. Możemy ją też rozumieć jako ogół praw oraz obowiązków posiadacza akcji – akcjonariusza, wynikających z praw udziałowych albo udział kapitale zakładowym. Oznacza to, że posiadacz akcji, jako współwłaściciel określonej części majątku danej spółki akcyjnej, może handlować tymi akcjami na powszechnie dostępnym rynku dla indywidualnych inwestorów.

Akcje dają ich właścicielowi określoną siłę wpływu na to, w jaki sposób zarządza się spółką, ale też dają prawo do udziałów w zysku, jaki ta spółka wypracowuje. Dodatkowo, należy jeszcze podkreślić, że akcje podlegają szczególnemu podziałowi, na zwykłe oraz uprzywilejowane. Posiadacze akcji uprzywilejowanych mogą liczyć na określone dodatkowe benefity, które mogą dotyczyć otrzymania wyższej dywidendy, oddania większej ilości głosów podczas walnego zgromadzenia, a nawet do udziału w masie likwidacyjnej.

Specyfika akcji na okaziciela

Akcje na okaziciela to rodzaj akcji, do której uprawnione są osoby będące w posiadaniu dokumentu akcji. W odróżnieniu od akcji imiennych, charakterystyczne dla nich jest to, że nie wiążą się one z konkretną osobą wskazaną z imienia i nazwiska, personalia posiadacza nie są opisane na dokumencie. Co ciekawe, akcje na okaziciela różnią się od imiennych możliwością obracania tymi papierami wartościowymi na giełdzie.

Prawo dopuszcza dokonanie zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne dokonywane na żądanie każdoczesnego ich posiadacza. Jest to indywidualne prawo akcjonariusza, ale należy tu nadmienić, że prawo to nie musi znajdować swojego potwierdzenia w statucie spółki akcyjnej. Sytuacja taka może mieć miejsce wyłącznie jeśli ustawa bądź statut spółki nie zawierają zapisów, które by to uniemożliwiały. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne niesie za sobą konkretne rezultaty: jest to przymus podlegania prawu odnoszącemu się do akcji imiennych. Zdarza się, że taka zmiana niesie za sobą również bardzo pozytywne skutki, przykładem jest możliwość korzystania z przewidzianych w statucie korzyści dla uprzywilejowanych akcji imiennych.

Akcje na okaziciela – kupno i sprzedaż

Akcje na okaziciela cechują się łatwą ich zbywalnością, ponieważ ustawodawca nie stawia tu szczególnych wymagań co do samej sposobu zbywania. Zazwyczaj transakcja odbywa się na podstawie umowy sprzedaży w formie pisemnej. Taki dokument winien zawierać dane personalne stron biorących udział w transakcji, liczbę oraz wartość nominalną akcji, informację o obowiązkach, jakie umowa nakłada na strony transakcji, a w końcu i oświadczenie strony zbywającej o przeniesieniu posiadania akcji na okaziciela.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne